НОВИНИ

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 

ІХ, ХІ клас – 26 септември 2018 г.
Х, ХІІ клас – 27 септември 2018 г.
НАЧАЛЕН ЧАС – 18,30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ 

СЪС СВОЯ ЗАПОВЕД МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Е ОПРЕДЕЛИЛ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДНА ИЛИ ДВЕ СЛАБИ ОЦЕНКИ.
ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ ЖЕЛАЕЩИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ГИМНАЗИЯТА В СРОК ДО 25 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА.
ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА ОТ 01 ДО 05 ОКТОМВРИ ПО ГРАФИК.

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ
във връзка с официалното откриване на новата учебна година на 17.09.2018 г.

Всички ученици от VIII и IX клас в 9.00 часа да бъдат в класните стаи за провеждане на часа на класа, съгласно определените списъци, поставени на входа на училището.

Всички ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас в 9.45 часа да заемат определените им места в двора на училището за официалното откриване на учебната година.

След официалното откриване на учебната година,  учениците от X, XI и XII клас ще проведат час на класа в стаи, определени от списъци, поставени на входа на училището.

 

Учебници 2018-2019

 

ГРАФИК
за попълване на незаетите места след трети етап на класиране, съгласно заповед №880/16.04.2018 г. на Директора на НПГПТО „М. В. Ломоносов”

1.Обявяване на броя на незаетите места след трети етап на класиране:

до 02.08.2018 г.

2.Подаване на документи за попълване на незаетите места:

от 03.08.2018 г. до 06.08.2018 г.
от 9.00 до 17.00 часа

3.Класиране:

на 07.08.2018 г. до 17 часа

3.1. Балообразуване:
НВО – БЕЛ/ в точки/ ……….. х 2
НВО – Математека/ в точки/ ……….. х 2
Математика /от удостоверението, трансформирана в точки/
БЕЛ /от удостоверението, трансформирана в точки /
3.2. При равен бал се сравняват точките от НВО по математика.
3.3. При равен брой точки от 3.2. се сравняват оценките по математика от свидетелството.
4.Записване:

на 08.08.2018 г. и 09.08.2018 г.
от 9.00 до 17.00 часа

Връчване на дипломи на випуск 2018 г.
Връчването на дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация ще се проведе на 22.06.2018 г. в База 2 по график, както следва:
12ж и з класове, „Компютърна техника и технологии“ – 08:00 часа
12б клас, „Измервателна и организационна техника“ – 09:00 часа
12д и е класове, „Лазерна и оптична техника“ – 09:30 часа
12в и г класове, „Кинотехника, аудио- и видеосистеми“ – 10:30 часа
12а клас, „Медицинска техника“ – 11:30 часа
Моля, графикът да се спазва!
Достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ!
Достъпът до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ по дни и часове е както следва:

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!
ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“

На 22.05.2018 г. в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ ще се проведе Ден на отворените врати в сградите на гимназията както следва:
на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 148 (База 1) от 09:00 до 10:00 часа
на ул. „Иван Грозев“ № 6 (База 2) от 10:00 до 12:00.

Каним бъдещите осмокласници и техните родители да се запознаят с условията в нашето училище!

 

Тържествено изпращане на випуск 2017-2018 г.
Тържественото изпращане на випуск 2017-2018 г. ще се състои от 11:15 часа на 15.05.2018 г. в двора на гимназията.
Всички ученици от 8 до 11 клас трябва да бъдат в двора на училището в 11:00 часа, като 8 и 10 клас учат първа смяна по график, а 9 и 11 клас учат по график след приключване на тържественото изпращане.

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

На 17.04.2018 г. (вторник) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 9 и 11 класове.

На 18.04.2018 г. (сряда) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 8, 10 и 12 класове

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

Съгласно Заповед № 591/ 31.01.2018 г. на директора на НПГПТО „М. В. Ломоносов“, пропускателният режим ще се осъществява, както следва:

 1. Допускането на ученици, курсисти и външни лица в сградата на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 148, да става само:

1.1. за ученици и курсисти в дневна форма на обучение – чрез чекиране с магнитна карта;

1.2. за курсисти в задочна форма на обучение – по изготвен списък, след представяне на лична карта;

1.3. за външни лица – чрез представяне на лична карта.

2. Външни посетители се допускат само при представен документ за самоличност, като портиерът/ охраната отразява в специален дневник информация за име, час на влизане, при кого отива лицето и час на напускане на сградата на гимназията.

3. Учениците, загубили магнитните си карти се допускат в сградата срещу ученическа книжка или лична ученическа карта, които се предоставят на главния дежурен учител или на охраната.

4. Ученическата книжка или личната ученическа карта се предават в канцеларията на училището, а ученикът ги получава оттам в края на учебния ден.

5. Класният ръководител отразява в дневника на паралелката и в ученическа книжка забележка на учениците, допуснати в нарушение на пропускателния режим.

6. При непредставяне на изискуемите документи учениците, курсистите и външните лица не се допускат в сградата на училището.

 Заповедта влиза в сила от 12.02.2018 г. (понеделник).

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДНИТЕ

ОТ 29.01.2018 Г. (понеделник) ДО 02.02.2018 Г. (петък) СА ОБЯВЕНИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ.

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ.

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ НА МЕЖДУСРОЧНАТА ВАКАНЦИЯ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ НА 07.02.2018 Г. С ПРОГРАМА ЗА ПОНЕДЕЛНИК, СЪГЛАСНО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК.

СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК ЩЕ БЪДЕ ОПОВЕСТЕН НА САЙТА.

 

ХХХIV НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

въз основа на заповед  РД 09-5411/12.10.2017 година на Министъра на образованието и науката и

заповед 296/04.12.2017 година на директора на НПГПТО “М.В. Ломоносов“

УВАЖАЕМИ УЧАЩИ,

 ОБЩИНСКИЯТ / УЧИЛИЩЕН/ КРЪГ ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.02.2018 год. (събота)

в БАЗА 1 с начален час – 9.00 . Всички участници да са на работните си места в 8.30 часа.

МОЛЯ, ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ЗАЯВЯТ СВОЕТО УЧАСТИЕ ОТ 07.02.2018 Г. ДО  13.02.2018 год.  включително  в кабинет 219 – БАЗА 2, инж. Ст.Спасова.Заявяването на участието предварително е необходимо   за подготовка на  материали и пособия за участниците.

Дата Ден по учебна програма Час
07.02.2018 година Понеделник 11.30 – 18. 00 часа
08.02.2018 година Понеделник 11.30 – 16.00 часа
09.02.2018 година Петък 7.30 – 12.00 часа
12.02.2018 година Понеделник 11.30- 16.00 часа
13.02.2018 година Вторник 13.00- 18.00 часа

Откриване на учебната 2017-2018 г.

Уважаеми ученици и родители!

Тържественото откриване на учебната 2017-2018 г. ще се състои на 15.09.2017 г. от 10:00 часа в двора на училището.

Учениците от 8 и  9 клас да се явят в 09:00 часа в класните стаи за провеждане на Час на класа.
Учениците от 10, 11 и 12 клас – 09:45 часа в двора на училището, Часът на класа за 10, 11 и 12 клас ще се проведе след официалното откриване.

Желателно е всички ученици да носят попълнени ученически книжки и лични ученически карти, издадени през 2017 г.

Организацията на учебните срокове е както следва:
I срок, I смяна – 8, 9 и 11 клас
I срок, II смяна 10 и 12 клас.

Очакваме ви за една успешна и ползотворна учебна година!

Учебници за VІІІ клас

Български език, изд. БГ учебник
Литература, БГ учебник“
Христоматия по литература, изд. БГ учебник
Математика, изд. Булвест 2000
Информационни технологии, ИК „Домино“
Физика и астрономия, изд. САНПРО
Химия и ООС, изд. Анубис, С.Цаковски, П.Василева, А.Генджова, Б.Толев, Г.Шуманова
Биология и ЗО, изд. Анубис, М.Шишиньова, Л. Спасов, П. Йотовски, И. Враджалиева, О. Русинова, Л. Банчева
История и цивилизация, изд. Булвест 2000, А.Пантев и колектив
География и икономика, изд. Анубис, А. Попов и Е. Илиева
Философия, изд. Просвета, Евелина Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев

Забележка: учебниците по първи чужд език – английски или немски се закупуват организирано от училището.